การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
07 ต.ค. 2562
2 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
31 ต.ค. 2561
3 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
31 ต.ค. 2561
4 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
142
31 ต.ค. 2561
5 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
148
31 ต.ค. 2561
6 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
31 ต.ค. 2561
7 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
31 ต.ค. 2561
8 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
31 ต.ค. 2561
9 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
31 ต.ค. 2561
10 คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
31 ต.ค. 2561
11 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
150
31 ต.ค. 2561
12 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
149
31 ต.ค. 2561
13 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
154
31 ต.ค. 2561
14 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
31 ต.ค. 2561
15 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
31 ต.ค. 2561
16 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
31 ต.ค. 2561
17 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
183
31 ต.ค. 2561
18 คู่มือสำหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
31 ต.ค. 2561
19 คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
31 ต.ค. 2561
20 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
31 ต.ค. 2561
21 คู่มือสำหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
31 ต.ค. 2561
22 คู่มือสำหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
31 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1