- เรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
  การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
  หลักการของการบริหารจัดการความรู้
  ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
  ความหมายของการบริหารจัดการความรู้
  ปรัชญาและความเชื่อของการบริหารจัดการความรู้
   
   
   
   
   
   
   
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 มี.ค. 2563
2 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ธ.ค. 2562
3 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 ธ.ค. 2562
4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 ม.ค. 2562
5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 ส.ค. 2561
6 แผนพัฒนาดิจิดัลเพื่อเศษรฐกิจและสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 พ.ค. 2560
7 แนวโน้มเทคโนโยลี 2017 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 เม.ย. 2560
8 Application กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 มี.ค. 2560
9 อุสาหกรรม 4.0 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
06 ก.พ. 2560
10 เกล็ดความรู้ 8 เทคโนโลยีเปลี่ยนยุค ดาวน์โหลดเอกสาร
46
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3