- เรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
  การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
  หลักการของการบริหารจัดการความรู้
  ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
  ความหมายของการบริหารจัดการความรู้
  ปรัชญาและความเชื่อของการบริหารจัดการความรู้
   
   
   
   
   
   
   
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 มี.ค. 2563
2 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
25 ธ.ค. 2562
3 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
19 ธ.ค. 2562
4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
71
15 ม.ค. 2562
5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
06 ส.ค. 2561
6 แผนพัฒนาดิจิดัลเพื่อเศษรฐกิจและสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
114
04 พ.ค. 2560
7 แนวโน้มเทคโนโยลี 2017 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
04 เม.ย. 2560
8 Application กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 มี.ค. 2560
9 อุสาหกรรม 4.0 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
06 ก.พ. 2560
10 เกล็ดความรู้ 8 เทคโนโลยีเปลี่ยนยุค ดาวน์โหลดเอกสาร
119
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3