ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
30 มี.ค. 2560
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
144
03 ก.พ. 2560
83 ขั่นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
10 ม.ค. 2560
84 ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตตำบลคลองชีล้อม อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดินยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 ธ.ค. 2559
85 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองชีล้อม อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
30 ธ.ค. 2559
86 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต ตำบลคลองชีล้อม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 ธ.ค. 2559
87 แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
14 ต.ค. 2559
88 เชิญชวนประชาชนในตำบลคลองชีล้อมเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธ์น้ำ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2559
152
15 ส.ค. 2559
89 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาเรือพาย ประจำปี 2559 ณ ท่าเทียบเรือบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2559
146
10 มิ.ย. 2559
90 ฐานข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
05 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17