ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตตำบลคลองชีล้อม อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดินยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 ธ.ค. 2560
72 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองชีล้อม อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
26 ธ.ค. 2560
73 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต ตำบลคลองชีล้อม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
26 ธ.ค. 2560
74 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” อบต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
20 พ.ย. 2560
75 ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
10 ก.ค. 2560
76 การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
215
08 มิ.ย. 2560
77 ฐานข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
05 เม.ย. 2560
78 รณรงค์วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
124
05 เม.ย. 2560
79 ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
132
31 มี.ค. 2560
80 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
30 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17