ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ช่องทางการกรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
181
02 พ.ค. 2562
52 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีสมานฉันท์ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562(ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562) ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 1 และสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 พ.ค. 2562
53 ขอเชิญ ชาวตำบลคลองชีล้อม ร่วมด้วยช่วยกัน อย่าทิ้งขยะ และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
09 เม.ย. 2562
54 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
10 ม.ค. 2562
55 ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตตำบลคลองชีล้อม อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดินยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
28 ธ.ค. 2561
56 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต ตำบลคลองชีล้อม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
28 ธ.ค. 2561
57 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองชีล้อม อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
28 ธ.ค. 2561
58 รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
07 ธ.ค. 2561
59 รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
07 ธ.ค. 2561
60 ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
29 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17