ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาบุคคลไร้ที่พึ่งอาศัยในพื้นที่ตำบลคลองชีล้อม
148
11 ก.พ. 2557
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ถึง 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
424
18 ธ.ค. 2556
143 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 ต.ค. 2556
144 ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ภาคครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
365
10 ส.ค. 2556
145 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ (โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
371
10 ส.ค. 2556
146 ร้านค้าก๊าซที่สามารถไปใช้สิทธิ์ (โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
355
10 ส.ค. 2556
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง การปรับปรุงงานและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
724
18 พ.ค. 2556
148 โครงการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
452
30 เม.ย. 2556
149 โครงการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
422
25 เม.ย. 2556
150 โครงการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
420
24 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17