ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 Local Performance Assessment (LPA) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 ม.ค. 2564
2 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ม.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (รายละ 3000 บาท) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 ต.ค. 2563
4 โครงการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองชีล้อม ประจำปี 2563 หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า ดาวน์โหลดเอกสาร
43
23 ก.ย. 2563
5 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ส.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือฯผลกระทบ โควิด-19 ของอบจ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ก.ค. 2563
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23-24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
30 มิ.ย. 2563
8 กฏหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัยคำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฤหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
26 มิ.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหา ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 เม.ย. 2563
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
26 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15