ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหา
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 113 คน