ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 2/2563
  รายละเอียด :

 อบต.คลองชีล้อมแจ้งเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 ประกอบด้วย

-มาตรการด้านความมั่นคง

-มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

-มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน